Prevence kriminality


V lednu 2023 provedli pracovníci Komunitního centra Židlochovice v rámci své agendy zjišťování a propojování potřeb všech aktérů společenského na Židlochovicku šetření o potřebách odborníků působících v oblasti prevence kriminality v oblasti vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Průzkum probíhal formou rozhovoru s pracovníky Sociálního odboru Židlochovice a Sociálně-právní ochrany dětí, pedagogickými pracovníky (výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové a dalšími pedagogickými pracovníky Základní školy Židlochovice – 950 žáků a Gymnázia Židlochovice – 220 studentů), se strážníky Městské policie Židlochovice, s externí psycholožkou a etopedkou působící v Komunitním centru Židlochovice a s pracovníky Úřadu práce Židlochovice a Pečovatelské služby Židlochovice.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké potřeby mají v oblasti prevence kriminality samotní výše zmínění odborníci, ale také jaká témata z oblasti prevence kriminality jsou z pohledu těchto odborníků nejvíce aktuální a žádoucí ve vztahu k edukaci jejich klientů, žáků, studentů, rodičů a široké veřejnosti v regionu Židlochovicka.

Konkrétní poptávané aktivity vzešlé z tohoto průzkumu jsou dále podrobně rozepsány v Popisu aktivit projektu.  

Přednášky pro odbornou veřejnost

Bezpečnostně - právní faktory a rizikové chování dospívajících pro třídní učitele

Přednášející: Mgr. Miroslav Šejvl

Cílová skupina: třídní učitelé, výchovní poradci, metodici prevence a školní psychologové Základní školy a Gymnázia Židlochovice.

Náplň školení: seznámení s právním minimem při řešení rizikového chování a sociálně-patologických jevů ve škole, v třídním kolektivu či u jednotlivce pro třídní učitele

Spolupráce školy s rodinou v případě rizikového chování žáků/studentů

Přednášející: Mgr. Jan Veselý, PhD.

Cílová skupina: třídní učitelé, výchovní poradci, metodici prevence a školní psychologové Základní školy a Gymnázia Židlochovice.

Náplň školení: práce a komunikace s rodiči/s rodinou v případě rizikového chování z pozice třídního učitele.

Základy drogové problematiky (akreditováno MPSV a MŠMT)

Přednášející: smluvní lektor Institutu expertního vzdělávání Společnosti Podané ruce, o. p. s. (I.E.S.)

Cílová skupina: Sociální pracovníci Sociálního odboru Města Židlochovice – pracovníci OSPOD, kurátoři pro mládež, kurátoři pro dospělé

Náplň školení: seznámení se závislostmi, jejich příčinami, přehled nejužívanějších drog, účinky drog, zdravotními rizika a novými trendy na drogovém poli. Základní informace o první pomoci, intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek.

Základy práce při prevenci rizikového chování na školách

Přednášející: Mgr. Jan Veselý, PhD.

Náplň školení: Seznámení se základními způsoby práce při preventivních aktivitách realizovaných strážníky MP na školách. Interaktivní, spíše metodicko-supervizní forma školení, prostor pro dotazy

Rizikové chování žáků/studentů ve vztahu k alkoholu

Přednášející: Mgr. Jan Veselý, PhD.

Náplň školení: Možnosti preventivních opatření, postup při řešení akutních situací, komunikace s rodiči, právní aspekty.

Přednášky pro širokou veřejnost:

Na základě popisu odborníků setkávajících se při své práci s oblastí prevence kriminality byly dle jejich zkušeností při práci s jejich cílovými skupinami na Židlochovicku vytipovány následující témata přednášek pro širokou veřejnost:

  • Nadužívání kolových a energetických nápojů u žáků a s tím související nárůst agresivního chování.
  • IT gramotnost rodičů (prevence rizikového chování v online-prostředí u dětí a mladistvých).
  • Podvody ve virtuálním prostředí
  • Finanční gramotnost
  • Mediální gramotnost
  • Ochrana spotřebitele
  • Senioři jako oběti nekalých obchodních praktik